Esmaül Hüsna & Anlamları

Esmâ-Ül Husnâ: Allah'ın güzel isimleri demektir.

Bir âyet-i kerimede:
"En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır) buyurulmaktadır. (El-Haşr: 24)


01. Allah (c.c): Her şeyin gerçek sahibi.
02. Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran.
03. Er-Rahim: Ahirette yalnız müminlere merhamet eden.
04. El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.
05. El-Kuddüs: Her noksanliktan (eksiklikten) uzak.
06. Es-Selam: Her tehlikeden selamete (hayra) çıkaran.
07. El-Mü'min: İman nurunu veren.
08. El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten.
09. El-Aziz: Mutlaka galip, karsı gelinemez.
10. El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.
11. El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.
12. El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.
13. El-Bari: Her şeyi kusursuz yaratan.
14. El-Musavvir: Varlıkları birbirinden ayıran özellikte yaratan.
15. El-Gaffar: Çokca affeden, daima affeden.
16. El-Kahhar: Her şeye galip gelen ve bütün düsmanları kahreden.
17. El-Vehhap: Bol bol hediyeler veren.
18. Er-Rezzak: Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran.
19. El-Fettah: Her şeyi hikmetle açan, kolaylatan.
20. El-Alim: Her şeyi hakkıyla bilen, çok iyi bilen.
21. El-Kabid: İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan.
22. El-Basit: İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten.
23. El-Hafid: İstediği kulunu şeref sahibi iken, rezil rüsva eden.
24. Er-Rafi: Dileklerinin mertebesini yükselten.
25. El-Mu'izz: İstediğine izzet veren ve şereflendiren.
26. El-Müzill: İstediğini zelil kılan.
27. Es-Semi: Gizli açık, her sesi işiten.
28. El-Basir: Her şeyi bütün incelikleriyle gören.
29. El-Hakem: Hükmeden, hakkı yerine getiren.
30. El-Adl: Tam adaletli, Allah adildir, zalimleri sevmez.
31. El-Latif: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf, ihsan sahibi olan.
32. El-Habir: Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafindan haberdar olan.
33. El-Halim: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34. El-Azim: Pek azametli olan, yüce.
35. El-Gafur: Çok bağışlayan, mağrifeti çok (bağışlanmasını arzu eden).
36. Eş-Şekur: Kendisine şükreden kullarına, daha ziyadesiyle karşılayan.
37. El-Aliyy: Çok yüce.
38. El-Kebir: Pek büyük.
39. El-Hafiz: Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hifzeden,

her şeyi afad ve beladan koruyan.
40. El-Mukit: Bilen, tayin eden, her yaradılmışın rızkını veren.
41. El-Hasib: Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören.
42. El-Celil: Yücelik ve ululuk sahibi.
43. El-Kerim: İyilik ve ikramı bol olan.
44. Er-Rakib: Bütün varlıklar üzerinde gözcü.
45. El-Mucib: Kullarının dualarına cevap veren.
46. El-Vasi: İlim ve insanı, her şeyi içine alan.
47. El-Hakim: Her şeyi yerli yerinde yapan.
48. El-Vedüd: İtaatkar kullarını çok seven.
49. El-Mecid: Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz.
50. El-Ba'is: Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten.
51. Eş-Şehid: Kullarının her yaptığını gören.
52. El-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit.
53. El-Vekil: Kendine güvenen kullarını işini en iyi yoluna koyan.
54. El-Kaviyy: Güç ve kuvveti sonsuz olan.
55. El-Metin: Hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen.
56. El-Veliy: Müminlerin dostu olan.
57. El-Hamid: Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
58. El-Muhsi: Namütahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
59. El-Mübdi: Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
60. El-Mu'id: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61. El-Muhyi: Canlılara hayat veren.
62. El-Mümit: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan.
63. El-Hayy: Gerçek hayat sahibi olan.
64. El-Kayyum: Gökleri ve yeri bütün mahlukatı ayakta tutan.
65. El-Vacid: İstediğini bulan.
66. El-Macid: Sonsuz şan ve yücelik sahibi.
67. El-Vahid: İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan.
68. Es-Samed: Her şey kendisine muhtaç, o kimseye muhtaç değil.
69. El-Kadir: Sonsuz kudret sahibi olan.
70. El-Muktedir: Her şeye gücü yeten.
71. El-Mukaddim: Dilediğini öne geçiren.
72. El-Muahhir: İstedigini arkaya bırakan.
73. El-Evvel: Her şeyden önce olan.
74. El-Ahir: Her şeyden sonra olan.
75. Ez-Zahir: Varlığı apaçık görünen.
76. El-Batın: Her şeyin iç yüzünden haberdar olan.
77. El-Vali: Mahlukatın işlerini yoluna koyan.
78. El-Mute'ali: Aklın mümkün gördüğü her şeyden,

her halden pek yüce olan.
79. El-Berr: Herkesten fazla iyilik yapan.
80. El-Tevvab: Bütün tevbeleri kabul eden.
81. El-Müntekim: Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran.
82. El Afüvv: Kullarını çok çok affeden.
83. Er-Rauf: Kullarına çok şefkat edip esirgeyen.
84. Malikül Mülk: Hakiki mülk sahibi o dur.

Dilediğine verir, dilediğinden alır.
85. Zül Celali Vel İkram: Büyüklük, fazl ve kerem sahibi.
86. El-Muksit: Bütün işleri denk, birbirine uygun.
87. El-Cami: İstediğini, istediği şekilde toplayan.
88. El-Ganiyy: Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan.
89. El-Muğni: Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan.
90. El-Mani: İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan.
91. Ed-Darr: Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan.
92. En-Nafi: Faydalı şeyleri yaratan.
93. En-Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
94. El-Hadi: Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
95. El-Bedi: Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alem yaratan.
96. El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
97. El-Varis: Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi.
98. Er-Reşid: Bütün alemleri dosdoğru bir nizam

ve hikmetle akibetine ulaştıran.
99. Es-Sabür: Çok sabırlı olan, isyankarlardan hemen intikam almayan.


- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Allah’ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır.
Her kim bunları ihsâ ederse cennet’e girer..


Sen yeter ki ALLAH de, açar bahçende güller.
Sen yeter ki RAHMAN de, öter bahçende bülbüller.
Sen yeter ki GAFFAR de, koşar yardımına melekler.
Sen yeter ki RAHİM de, inan aydınlanır her yer.
Sen yeter ki MALİK de, gider dertler sıkıntılar.
Sen yeter ki KUDDÜS de, biter ızdıraplar.
Sen yeter ki AZİZ de, gider dilde kötü sözler.
Sen yeter ki CEBBAR de, kalmaz kalpte vesveseler.
Sen yeter ki MEVLA de, huzura erer gönüller.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme